تبلیغات
(کشــاورزی الیگـــودرز) ALIGOODARZ AGRICULTURE

(کشــاورزی الیگـــودرز) ALIGOODARZ AGRICULTURE
هوای شتر کوه و دشت طیان................مرا خوشتر آید ز مازندران
نظر سنجی
بازدیدکننده محترم،جزء کدام گزینه از موارد زیر هستید؟


لینک دوستان


اقدامات سازمان حفظ نباتات
برای كاهش مصرف سموم شیمیایی در محصولات كشاورزی
 

به دنبال انتشار مطلبی مورخ 26 / 7/92 از سوی روزنامه همشهری با عنوان " هشدار درباره وجود سموم در محصولات كشاورزی " روابط عمومی وزارت جهاد كشاورزی به این شبهات پاسخ داده است.متن جوابیه به شرح زیراست:

سازمان حفظ نباتات در اجرای بند (و) و (د) ماده 143قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران‏ و بنابر بخشنامه شماره 020116809 مورخ 21/5/91 وزارت جهاد كشاورزی مبنی بر لزوم اجرای طرح برنامه تضمین كیفیت و سلامت محصولات كشاورزی (باغی، زراعی و گلخانه ای)‏‏، دستورالعملی تهیه و مطابق آن بخش های مختلف دخیل در حفظ نباتات از جمله بخش های دولتی و خصوصی تحت نظارت سازمان حفظ نباتات به ایفای وظایف محوله اقدام نموده اند. مطابق این دستور العمل اصول و روش های مدیریت كنترل با الویت استفاده از روش های غیر شیمیایی و استفاده از مواد و آفت كش های ثبت شده و مورد تایید سازمان حفظ نباتات و هیئت نظارت بر سموم مد نظر قرار گرفته و آفت كش ها، نحوه مصرف، دوز مصرفی، دوره كارنس، روش های سمپاشی استاندارد با توجه به شرایط آب و هوایی و محصول، روش های ردیابی، نمونه برداری و غیره در آن تدوین شده است. اولین مرحله اجرای طرح نظارت و كنترل كیفیت محصولات كشاورزی، اجرای صحیح برنامه های مدیریت تلفیقی آفات می باشد كه لازم است طبق دستورالعمل های صادره توسط سازمان حفظ نباتات انجام شود. هدف از اجرای دستورالعمل فوق تولید محصولاتی سالم و با كیفیت می باشد كه علاوه بر توجه به كیفیت، كمیت محصول و افزایش عملكرد با توجه به كنترل عوامل خسارت زا با استفاده از روش های مناسب و كم خطر از نظر محیط زیست و سلامتی انسان ها و سایر موجودات غیر هدف را نیز مد نظر قرار می دهد.

طی سال های گذشته نیز با توجه به استقرار شبكه های مراقبت و پیش آگاهی بخش خصوصی و دولتی میزان مصرف سموم به خصوص سموم پر خطر در حد قابل قبولی كاهش داشته است. در محصولات باغی میوه دانه دار و هسته دار استقرار شبكه های مراقبت و پیش آگاهی در سطحی معادل 342هزار هكتار صورت گرفته و استفاده از ادوات پیش آگاهی، فرمون ها و جلب كننده ها جهت تعیین مناسب ترین زمان مبارزه شیمیایی، مقدار و دفعات سمپاشی كاهش قابل توجهی نموده و مهمتر از آن با توجه به نظارت كارشناسان، محصولات تولیدی مذكور از سلامت قابل توجهی در خصوص باقیمانده آفت كش ها برخوردار می باشند. آمارها و اطلاعات حاصل از استان ها حاكی از كاهش حدود 7/7 درصد از مقدار سم مصرفی بر روی این محصولات در استان ها دارد. روی انار و انجیر در اكثر استان ها عملاَ مبارزه شیمیایی صورت نمی گیرد. در باغات مركبات استفاده از عوامل كنترل بیولوژیك و ابزارها و روش های كنترل غیر شیمیائی باعث كاهش حدود 126 تن مصرف انواع سموم شیمیایی را به همراه داشته است. در صورت لزوم نیز از سموم كم خطر و انتخابی مانند مواد تنظیم كننده رشد استفاده شده است. در باغات پسته مصرف سموم شیمیایی در باغات پسته علیرغم افزایش سطح زیر كشت به 23/4 لیتر در هكتار كاهش یافته است در حالی كه این رقم در سال 1379 مقدار9 /4 لیتر در هكتار بوده است. تعداد سموم ثبت شده در نخیلات به 19 قلم افزایش و سموم پرخطر به 11 درصد كاهش یافته است در حالی كه در سال 1379 از 14 قلم سم ثبت شده 20 درصد به گروه پرخطر تعلق داشته اند. در سال 1379 به ازای هر هكتار نخلستان یك لیتر سم مصرف می شد در حالی كه در سال 1390 علیرغم افزایش سطح زیر كشت این رقم به 8/0 كاهش یافته است. در سال 1379 برای تولید یك كیلوگرم خرما حدود 2/0 گرم سم مصرف می شد و این رقم در سال 1390 به حدود 14/0 گرم كاهش یافته است.

محصولات زراعی استراتژیك تازه خوری نیز سموم شیمیایی در سطح وسیعی مصرف می شد اما میزان مصرف این تركیبات نیز نسبت به سال های قبل از اجرای برنامه های ردیابی و مدیریت تلفیقی آ‏فات تغییرات وسیعی نموده است.

اما شاید مهمترین بخش در رابطه با مصرف سموم شیمیایی و خطرات احتمالی ناشی از مصرف این گونه تركیبات سبزی وجالیزی است. در اجرای برنامه های مدیریت تلفیقی آفات در حال حاضر تمام گلخانه های سبزی و صیفی كشور تحت مراقبت شبكه های پیش آگاهی و مدیریت تلفیقی قرار گرفته است و فهرست سموم مجاز قابل مصرف در محصولات سبزی و جالیز با تأكید بر پیش آگاهی و استفاده از روش های غیر شیمیایی مؤثر در كنترل آفات بازبینی گردیده است. حذف سموم پرخطر و پر مصرف و نیز ثبت 19 سم و تركیب جدید كم خطر جهت كنترل عوامل خسارت زای گلخانه ای نیز در سال های اخیر انجام شده است. در سال زراعی 84-83 به ازای هر هكتار سبزی و صیفی و جالیز 5/7 لیتر سم مصرف می شد در حالی كه در سال زراعی 90-89 علی رغم افزایش سطح زیر كشت این رقم به 39/5 لیتر كاهش یافته است. در سال زراعی 84-83 برای تولید یك تن سبزی و صیفی و جالیز حدود 193 گرم سم مصرف كه این رقم در سال زراعی 90- 89 به 138 گرم كاهش یافته است. مبارزه بیولوژیك علیه آفات سبزی و صیفی گلخانه ای با استفاده از 10 عامل جدید كنترل بیولوژیك كلاسیك نیز مد نظر قرار گرفته است.

طی سال های اخیر این سازمان با همكاری معاونت بهبود تولیدات گیاهی وزارت جهاد كشاورزی و همچنین سازمان های جهاد كشاورزی استان ها و به خصوص مدیریت‌های حفظ نباتات و كلینیك‌های گیاهپزشكی اقدام به شناسایی و شناسنامه دار نمودن محصولات سالم و ارگانیك نموده و كدهای 16 رقمی برای این گونه محصولات در نظر گرفته شده است كه علاوه بر مشخصات محل تولید نحوه كنترل آفات و بیماری ها نیز در آن درج شده است. در این سایت های تولید شناسنامه دار، اجرای برنامه های مدیریت تلفیقی آفات با هدف تولید محصول سالم مد نظر قرار گرفته كه كلینیك های گیاهپزشكی تاییدیه هایی به سایت های تولید تحت پوشش مدیریت تلفیقی ارائه می دهند تا پس از تایید آزمایشگاه های تحت نظارت موسسه استاندارد و تحفیفات صنعتی از نظر میزان مجاز باقی مانده تركیبات شیمیایی نسبت به صدور گواهی محصول سالم اقدام گردد. سازمان حفظ نباتات با توجه به رسالت خود در رابطه با تولید و نظارت بر مصرف نهاده های كشاورزی، اقدامات لازم را برای كاهش و مصرف در حد مجاز تركیبات شیمیایی به عمل آورده است و با صدور كدهای 16 رقمی برای محصولات سالم گواهی شده امكان پیگیری محصولاتی كه خارج از چارچوب تولید محصول سالم به بازار ارائه می شود، نیز مهیا می گردد.

در رابطه با حمایت های تشویقی از تولید كنندگان محصولات سالم و ارگانیك، این سازمان با تشكیل شبكه های مراقبت و ناظرین تولید محصولات سالم و همچنین تدوین و تهیه دستورالعمل های تولید و مدیریت تلفیقی آفات محصولات كشاورزی به خصوص محصولات تازه خوری، تولید كنندگان محصولات سالم و ارگانیك را تحت حمایت خویش قرار داده و كلینیك های گیاه پزشكی به صورت رایگان اطلاعات مورد نیاز این تولید كنندگان را در اختیارشان قرار داده و همچون مشاورینی در كلیه مراحل تولید یاور تولید كنندگان هستند. تامین و در اختیار قرار دادن ابزار و امكانات پیش آگاهی و مدیریت غیر شیمیایی به صورت رایگان و همچنین تامین بخش اعظم هزینه های اجرای برنامه های مبارزه بیولوژیك (در ابتدای برنامه تا 65 درصد) در سایت های تولید محصولات سالم از طریق اعتبارات یارانه ای نیز از حمایت های دیگر سازمان حفظ نباتات از تولید كنندگان محصلات سالم و ارگانیك می باشد.

این سازمان با تلاش بسیار و همكاری سایر نهادهای مسئول در امر تغذیه و سلامت در پی اجرای طرح های كنترل كیفیت و حفظ سلامت محصولات كشاورزی با هدف تولید محصول سالم می باشد، محصولی كه علاوه بر عدم‌ آلودگی فیزیكی قابل رفع، میزان بقایای تركیبات شیمیایی ناشی از مصرف بیش از حد سموم و كودهای شیمیایی و حتی فلزات سنگین را در حد استاندارد كاهش دهد كه همانگونه كه بیان شد این طرح در بسیاری از موارد پیشرفت های خوبی داشته است.


طبقه بندی: حفظ نباتات،
برچسب ها: اقدامات سازمان حفظ نباتات برای كاهش مصرف سموم شیمیایی در محصولات كشاورزی،
[ دوشنبه 13 آبان 1392 ] [ 06:09 ب.ظ ] [ وحید روشن ضمیر ]
درباره وبلاگ

بازدید کننده گرامی و دوستان گرانقدر :

با سلام و عرض ادب و احترام،باستحضار می رساند این وبلاگ بمنظور شناسایی بهتر شهرستان الیگودرز و پتانسیل های کشاورزی موجود در آن و همچپنین اخبار روز کشاورزی ایران و جهان ایجاد گردیده است.هر چند ممکن است به لحاظ تعدد مطلب کاستیهایی دارا باشد اما در حد توان و وسع،مطالبی ارائه گردیده است، لذا چنانچه نظری خاص،پیشنهادی سازنده و انتقادی ارزشمند دارید از طریق ارسال نظر در بخش نظرات حتماً ما را یاری نمایید.
آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
دریافــــــــت کد